Rejsebetingelser

1. Generelle oplysninger

Check Point Travel ApS
Hovedgaden 54, 2.th.
8220 Brabrand
Telefon 78 76 09 74
Mail: cpt@cpt.dk
CVR 33 24 88 49
Etableret år 1996
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2288

2. Bestilling af rejsen

Bestilling af rejse kan ske via vores hjemmeside eller ved personlig henvendelse på telefon eller mail til Check Point Travel.

Det er vigtigt, at samtlige navne på rejsens deltagere oplyses korrekt og som anført i passet. Aftalen er først bindende, når depositum er rettidigt modtaget. Ved indbetaling af depositum bekræfter kunden at være bekendt med de vilkår, der ligger til grund for aftalen.

Ved bestilling af en rejse på Check Point Travels hjemmeside kan der i visse tilfælde gå to til tre arbejdsdage før du modtager den endelige bekræftelse. Dette vil altid fremgå af din online-bestilling. Hvis vore leverandører mod forventning ikke er i stand til at levere arrangementet som aftalt, forbeholder Check Point Travel sig ret til at fratræde aftalen og tilbyde et alternativ. Eventuelt gennemførte betalinger vil i givet fald blive refunderet.

3. Betaling af rejsen

Betaling kan ske via bankoverførsel eller betalingskort på vores hjemmeside.

Ved bankoverførsel benyttes vores konto i Sparekassen Kronjylland, reg. nr. 6181 kontonr. 0007548419. Husk at påføre ordrenummer på betalingen! Ved bankoverførsel, er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Bemærk venligst, at der ved betaling via netbank kan gå op til 2 hverdage, inden pengene går ind på vores konto.

Ved individuelle rejser svarer depositum i udgangspunktet som minimum til prisen for flybilletterne. Når det gælder rejser med dansk rejseleder er depositum som regel 25% af rejsens samlede pris. Depositum opkræves ved fremsendelse af faktura. Såfremt depositum ikke betales indenfor den angivne frist, bortfalder tilbuddet. Vær opmærksom på, at enkelte rejser kan have særlige betalingsvilkår og strengere afbestillingsvilkår. Hvis der er tale om skærpede betalings- og afbestillingsvilkår, vil det altid fremgå af rejsebeskrivelsen/fakturaen.

Slutindbetaling skal ske senest 75 dage før afrejse eller jf. betalingsdato oplyst i faktura.

Betaling af rejsen kan foretages online på vores website under punktet online betaling eller du kan klikke på følgende link: http://www.cpt.dk/Online-betaling-CPT. Udfyld formularen og klik på ”gå videre”. Herefter udfyldes oplysninger om betalingskort.

NETS opkræver et gebyr for alle betalinger over internettet. Dette gebyr fremgår, før du afslutter betalingen. Gebyret varierer, afhængig af hvilket betalingskort der anvendes, og du kan skifte betalingskort og dermed ændre gebyret, indtil du færdiggør betalingen.

Disse gebyrer tilfalder ikke Check Point Travel.

Vi betaler gebyret til NETS for dig, hvis du vælger at betale med Dankort.

Gebyr for brug af betalingskort er pr 1. juni 2011:

 • Intet gebyr på Dankort
 • 1,50 % for Eurocard/Mastercard
 • 5,75 % for American Express
 • Administrationsgebyr og konkursdækning i henhold til Rejsegarantifonden: Kr. 150,- per person

4. Fremsendelse af rejsedokumenter

Vi fremsender flybilletter samt øvrige relevante rejsedokumenter senest 10-14 dage før afrejse. Du er selv forpligtet til at printe rejsedokumenterne til brug for din rejse.

5. Almindelige afbestillingsregler

Følgende regler er gældende såfremt andet ikke er anført på fakturaen. Ved afbestilling af rejser indtil 75 dage før afrejse er indbetalt depositum tabt. Ved afbestilling 75-60 dage før afrejse er 85% af rejsens pris tabt. Ved afbestilling mindre end 60 dage før afrejse er hele rejsens beløb tabt. Ved køb af flybilletter alene, så betragtes det som afbestilling af hele flybilletten, hvis man ikke møder op til sin flyafgang. Rejsens pris vil være tabt ligesom hjemrejsebilletten ikke vil kunne benyttes. Flyskatter kan dog refunderes mod fradrag af ekspeditionsgebyr på min. kr. 500,- pr. billet. Hvis der ikke mødes op til første overnatning på hotel eller første dag på billeje, og der ikke gives besked herom, risikerer man at hele arrangementet annulleres. Ved ændring i rejseplanen er det derfor vigtigt at kontakte hotellet, Check Point Travel eller Check Point Travels lokale repræsentant (hvis navn fremgår af fremsendte rejsedokumenter/voucher).

6. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger m.v.

Hvis der indenfor et tidsrum af 14 dage før afrejse på destinationen forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller begivenheder, der kan sidestilles hermed, kan rejsen vederlagsfrit afbestilles. Det er dog en betingelse, at man fra de danske myndigheders side (eks. Udenrigsministeriet) fraråder rejser til det pågældende område, og at begivenhederne er indtruffet efter rejsens bestilling. Kan kunden ikke kræve ansvarsfri afbestilling, og afbestiller kunden alligevel, træder rejsebureauets almindelige afbestillingsregler i kraft. For rundrejser gælder, at kunden alene har ret til at afbestille den del af en pakkerejse, der går til det frarådede område. Såfremt denne del udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har kunden dog ret til helt at afbestille rejsen. Ved køb af flybilletter alene er det udelukkende flyselskabets regler, der er gældende.

7. Afbestillingsforsikring i forbindelse med sygdom

Det anbefales, at der i forbindelse med bestilling af rejsen tegnes en Sygdomsafbestillingsforsikring. Denne dækker afbestilling i tilfælde af akut opstået, lægedokumenteret sygdom, dødsfald eller ulykkestilfælde hos rejsedeltageren selv, rejseledsager, ægtefælle, børn eller forældre. Afbestilling af rejsen skal ske umiddelbart efter, at umuliggørelsen af rejser er konstateret. Afbestillingsforsikringen skal bestilles samtidig med rejsen, og beløbet skal indbetales med første indbetaling for rejsen. Præmien kan ikke kræves tilbagebetalt. 

8. Forsikring

Den rejsende er selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.m. på rejsen. Check Point Travel anbefaler derfor altid at tegne en rejseforsikring, da udgifter til sygehus, lægebehandling og medicin kan være meget betydelige, hvis uheldet skulle være ude.

9. Aflysning

Såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning på en programsat rejse med dansk rejseleder, vil den kunne blive aflyst op til fire uger før afrejse. Minimum antal deltagere for rejsens gennemførelse fremgår af rejsens program. I ovennævnte tilfælde har kunden ingen krav på erstatning udover refundering af rejsens pris.

10. Overdragelse

Overdragelse af rejse til en anden person er ikke mulig, grundet de af os benyttede restriktive flybilletter. Vi henviser derfor til de almindelige afbestillingsregler for rejsen.

11. Flybilletter generelt

Ombooking af flybillet
Såfremt De har købt en flybillet, hvor ud- eller hjemrejsen kan ændres, skal ændringen foretages inden den anførte dato for henholdsvis ud- og hjemrejse. Billetten kan kun ændres indenfor den oprindelige gyldighedsperiode (eksempelvis kan en 3-måneders billet ikke ændres ud over de 3 måneders gyldighed). Det anbefales, at ombookingen sker i god tid, da ændringen er betinget af pladssituationen på den ønskede flyafgang. Der må påregnes en merpris, såfremt der ikke er plads indenfor den købte priskategori. Derudover vil ombookingen medføre et ændringsgebyr.

Pladsreservationer
Check Point Travel tilbyder, i det omfang der er mulighed for det, at hjælpe med pladsreservationer på de i billetten anførte flyafgange. Vi skal understrege, at pladsreservationer altid er på forespørgsel. Pladserne er med andre ord ikke 100% garanteret, da flyselskaberne har fuld råderet over allokeringen af pladser på deres respektive fly, samt mulighed for at ændre på reglerne for pladsreservationer på de enkelte bookingklasser (billettyper). Samtidig kan flyselskaberne annullere pladsreservationer uden varsel. Bemærk at nogle flyselskaber først tillader pladsreservation 24 timer før afrejse, at det ikke er muligt med pladsreservation på alle flystrækninger samt at nogle luftfartsselskaber kræver medlemskab af deres bonusprogram for at tillade pladsreservationer.

12. Ændring af landarrangement

Med mindre andet er anført på fakturaen gælder følgende: Ved ændring af landarrangement mere end fem uger før afrejse pålægges et gebyr på kr. 500,- pr. person. Senere ændringer betragtes som afbestilling og nybestilling.

13. Prisændringer

Check Point Travel forbeholder sig ret til at forhøje den aftalte pris som følge af ændringer i transportomkostninger (herunder brændstofpriser), lufthavnsafgifter, valutakurser, skatter, afgifter og lignende, som er anvendt i beregningen af den pågældende rejses udsalgspris. Aftalte pakkerejsepriser vil ikke blive ændret mindre end 20 dage før afrejse.
Eksempel på beregningsmetode ved prisændringer:
Rejsens pris: kr. 9.000
Stigning i lufthavnsskatter/brændstofpriser: kr. 400
Rejsens nye pris i alt: kr. 9.400
Overstiger reguleringen 10 % af rejsens samlede pris er kunden berettiget til at hæve købet.

14. Rejsebureauets ansvar

Check Point Travel er i medfør af pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre rejsen i henhold til aftalebekræftelsen. Check Point Travel er dog ansvarsfri for mangler, ændringer og/eller aflysninger pga. force majeure eller force majeure lignende hændelser, dvs. hændelser som arrangøren ved aftalens indgåelse ikke har haft mulighed for at forudse, afbøde eller afværge.

15. Begrænsninger i rejsebureauets erstatningsansvar

Ethvert erstatningsansvar, rejsebureauet måtte blive mødt med, som følge af en skade eller mangel, følger de til enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa- og Montreal Konventionerne (for luftfart) og Athen Konventionen (for transport af sø- og vandveje). Rejsebureauets ansvar kan derfor ikke overstige det, som gælder for de tjenesteydere og underleverandører, der har det direkte ansvar for den mangelfulde eller ansvarspådragende delleverance af pakkerejsen.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa- og Montreal konventionerne er sat til:

 • Passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR, såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt – eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel.
 • Ubegrænset hvis ovenstående ikke kan godtgøres.
 • Skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4694 SDR.
 • Ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1131 SDR.
  Luftfartselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa- og Montreal Konventionerne, EU Forordning 889/2002 samt Luftfartsloven.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen konventionen er sat til:

 • Passagerers død eller tilskadekomst: mellem 250.000 SDR og 400.000 SDR alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld.
 • Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2250 SDR såfremt skaden, eller tabet, skyldes fejl eller forsømmelighed fra transportørens side.
 • Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR, med mindre transportøren kan bevise, at det skete uden fejl eller forsømmelighed fra hans side.
 • Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3375 SDR.
 • I forbindelse med transport af køretøjer, eller anden bagage end køretøjer og håndbagage, kan transportøren på forhånd betinge sig en selvrisiko for alle skader på disse genstande – maksimalt 330 SDR henholdsvis 149 SDR, som fratrækkes skadesudbetalingen.
 • Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke. I tvivlstilfælde henvises kunden til at tage kontakt til transportøren for at få den nærmere definition på disse. Ovenstående medfører, at kunden ved forsinkelse eller bortkomst (midlertidig eller permanent) af bagage skal reklamere til og kan rette sine krav mod det kontraherende eller transporterende luftfartsselskab. Kravene skal rettes, så snart begivenhederne kommer kunden til kundskab. Dette gælder ligeledes for tab eller skader på personer, bagage eller gods, som måtte fremkomme grundet transporten eller mangel på korrekt gennemførelse. Særligt skal det bemærkes, at luftfartsselskaber ofte har indbyrdes aftaler, hvor de varetager hinandens flyvninger. For at kunden skal have en gennemskuelig klageadgang, har denne altid ret til selv at vælge, om kravet skal rettes mod det luftfartsselskab, der står på rejsedokumenterne (det kontraherende), eller det luftfartselskab, som har forestået selve transporten (det transporterende) iflg. Warszawa og/eller Montreal Konventionen. Foregår kundens transport ved andet transportmiddel end luftfart, skal reklamationer og krav rettes til den/de transportører, der til transportens gennemførelse har fået overdraget kundens bagage og/eller gods på tidspunktet for den pågældende transports påbegyndelse.

16. Kundens ansvar

1. Kunden har pligt til at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” (se nedenfor) og reagere over for rejsebureauet, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.
2. Kunden skal desuden sikre sig, at kundens særlige ønsker fremgår af aftalen/deltagerbeviset eller på anden måde kan dokumenteres. I modsat fald kan kunden ikke senere påberåbe sig sådanne særaftaler.
3. Kunden skal sørge for at være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning og de for rejsens gennemførelse øvrige nødvendige dokumenter og forhold, herunder visa, anbefalede vaccinationer samt rejseforsikring.
4. For rejser til USA gælder der en lang række ekstra krav for den rejsende, og det er i denne sammenhæng kundens ansvar at opnå de nødvendige tilladelser og godkendelser for indrejse, mellemlandinger samt overflyvninger i/af landet – herunder ESTA, som danske statsborgere kan udfylde på https://esta.cbp.dhs.gov, APIS og Secure Flight kravene. For yderligere oplysninger om disse krav og regler henviser vi den amerikanske ambassades hjemmeside: https://dk.usembassy.gov/visas/
5. Kunden er ansvarlig for at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter og bookinger er identiske med det fulde navn, der fremgår af dennes pas. Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal kunden straks meddele dette til rejsebureauet.
6. Kunden skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check in på ud- og hjemrejsen. Kunden er selv ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in køen, hvis kunden må forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in indenfor de oplyste tidspunkter.
7. Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.
8. Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grovere tilfælde kan det føre til, at den rejsende af rejsebureauet eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen og således selv må sørge for hjemtransport samt de hermed afholdte udgifter. Kunden vil ikke være berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af allerede erlagte beløb og betalinger for pakkerejsen.
9. Kunden skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig, om hvorvidt der måtte være blevet foretaget eller annonceret eventuelle ændringer til det på rejsedokumenterne anførte hjemrejsetidspunkt. Meddelelse om sådanne ændringer vil blive oplyst kunden, individuelt eller ved opslag på et på forhånd aftalt sted, af enten rejsebureauet, repræsentanter for denne, eller rejsebureauets underleverandører
10. Kunden skal ved aftalens indgåelse give oplysning om sin og eventuelle øvrige deltageres nationaliteter, herunder oplysninger om dansk eller udenlandsk pas samt eventuelt dobbelt statsborgerskab af hensyn til rejsebureauets oplysningspligt i relation til eventuelle visum- eller andre indrejsekrav.
11. Kunden skal overholde de af rejsebureauet angivne regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger, der indgår i individuelle rejser og pakkerejser uden rejseleder. Undladelse af genbekræftelse betyder, at de i transporten deltagende luftfartsselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side, og kunden kan således risikere at have mistet retten til at gøre brug af de resterende strækninger.
12. Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de til rejsens gennemførelse inkluderede transportmidler – fx ved straks efter ankomst til en lufthavn, at konsultere oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra – disse ændres ofte, hvilket er udenfor rejsebureauets kontrol. Har kunden ikke efterlevet de ovenstående bestemmelser, kan denne ikke gøre krav gældende hverken mod rejsebureau, formidler eller underleverandører til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører.

17. Ikke benyttede ydelser

Ikke benyttede ydelser refunderes ikke.

18. Reklamation

Klager over mangler ved rejsen skal meddeles med det samme manglen er konstateret til Check Point Travel (På hverdage ml kl. 9-17 kontakt os venligst på telefon 78 76 09 90 eller uden for normal åbningstid på nødtelefon 69133111) eller dennes stedlige repræsentant (denne vil stå på de udleverede vouchers), så Check Point Travel eller dennes stedlige repræsentant har mulighed for straks at afhjælpe manglen. Krav angående mangler, som ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være Check Point Travel i hænde indenfor 30 dage efter rejsens afslutning. Kan reklamationer ikke løses til kundens tilfredshed, kan denne indbringe klagen for Pakkerejseankenævnet, Røjelskær 11. 3. sal, 2840 Holte, www.pakkerejseankenaevnet.dk. Check Point Travel er medlem af Rejsegarantifonden (nr. 2288). Hvis der ikke reklameres på stedet, fortabes retten til senere at gøre mangelskrav gældende jvf. Lov om pakkerejser § 26.

19. Fortrydelse

Når du via cpt.dk køber en ferie, er der ingen fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2.

Se dog vores betingelser om afbestilling ovenfor.

20. Værnetingsregler og lovvalg

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-ankenævnet, skal henvises til de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk national ret, herunder de af Danmark implementerede eller ratificerede internationale love, regelsæt og konventioner.

21. Øvrige betingelser

Check Point Travel gennemfører pakkerejser i henhold til Forbrugerrådets vedtagne betingelser. Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.

22. Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (Persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os på cpt.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Pasnummer

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere rejsen til dig. Personoplysningerne registreres hos Check Point Travel ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren, bogholderiet og marketingschefen for Check Point Travel ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.cpt.dk er Direktør Henrik Særmark-Thomsen

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret, og vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til www.cpt.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Check Point Travel ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Check Point Travel ApS via e-mail cpt@cpt.dk.

Cookies
www.cpt.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på www.cpt.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.
Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere www.cpt.dk